TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY

Döwlet adam üçindir!

Habarlar / Täze kitabyň tarypy

Täze kitabyň tarypy

Duşenbe güni Arkadag şäheriniň häkimliginiň mejlisler zalynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çap edilen «Magtymguly» atly täze kitabyň tanyşdyrylyşy boldy. Dabaraly çärede sungat ussatlarynyň çykyş etmeginde ýerine ýetirilen aýdym-sazlara-da giň orun berildi. Soňra «Magtymguly» atly täze kitabyň tanyşdyrylyşy boýunça çykyşlar diňlenildi. Onda, hususan-da, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen dana şahyrymyzyň abraýynyň diňe bir ýurdumyzda däl, daşary ýurtlarda hem mertebelenýändigi nygtaldy. Täze kitap özboluşly bezeg aýratynlygy, umman ýaly baý mazmunly goşgulary bilen türkmen halkyna gymmatly serpaý boldy. Şonuň üçin hem dabara gatnaşanlar şu zatlaryň sakasynda duran Milli Liderimize, hormatly Prezidentimize sagbolsun aýtdylar.

2024-06-06912