TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY

Döwlet adam üçindir!

Habarlar / Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahaty...

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «Bouygues» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Aşgabat, 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Bouygues» kompaniýalar toparynyň baş direktory Marten Buig bilen duşuşdy.
Gahryman Arkadagymyz, ilki bilen, paýtagtymyzda şähergurluşyk maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmegiň çäklerinde gurulýan desgalardaky işleriň ýagdaýy hem-de bu ýerde gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerine, binalaryň bezeg işlerinde ulanylýan serişdeleriň aýratynlyklaryna degişli taslamalar we gurluşygy dowam edýän desgalaryň ýerleşýän ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy. Görkezilen şekil taslamalarynyň hatarynda paýtagtymyzyň binagärlik keşbiniň abadanlaşdyrylmagynda möhüm orun eýelejek binalar toplumlarynyň, dürli maksatly desgalaryň otaglarynyň taslamalary bar.
Türkmen halkynyň Milli Lideri görkezilen şekil taslamalary we binalaryň, desgalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bilen içgin tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy hem-de degişli düzedişleri girizdi. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, gurluşyklarda häzirki zamanyň ösen tejribesiniň, täzeçil tehnologiýalaryň ulanylmagy, gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi, desgalaryň bellenilen möhletlerde gurlup ulanmaga berilmegi möhüm talap bolup durýar.
Soňra bu ýerde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň gurluşyk ulgamynda ozaldan gelýän hyzmatdaşy Fransiýanyň «Bouygues» kompaniýalar toparynyň baş direktory Marten Buig bilen duşuşyp, ýerine ýetirilýän işleriň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmegiň geljekki ugurlary bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdy.
Meşhur fransuz kompaniýasynyň ýolbaşçysy wagt tapyp duşuşandygy üçin hoşallygyny bildirip, Gahryman Arkadagymyzy ýetip gelýän milli baýram — ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady we türkmen halkyna bagtyýarlyk, abadançylyk, mundan beýläk-de gülläp ösüş arzuw etdi.
Türkmen halkynyň Milli Lideri myhmana gutlaglary we Watanymyzyň baş baýramyna bagyşlanan dabaralara gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirip, «Bouygues» kompaniýasy bilen bilelikde durmuşa geçirilen taslamalaryň milli şähergurluşyk maksatnamalaryny amala aşyrmak, Türkmenistanyň gurluşyk we senagat kuwwatyny pugtalandyrmak üçin uly ähmiýete eýedigini belledi. Duşuşygyň dowamynda geljekki işler barada pikir alşyldy, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, fransuz kompaniýasynyň bilelikdäki täze taslamalara gatnaşmagynyň mümkinçiliklerine garaldy.
Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda döwlet ähmiýetli dürli taslamalary durmuşa geçirmek babatda «Bouygues» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň toplanan oňyn tejribesiniň uzak möhletli gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam etjekdigine ynam bildirip, jenap Marten Buige berk jan saglyk, işinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi.

2023-09-27184